Jogi nyilatkozat

I. A Szolgáltató és a Szolgáltatás

A www.konyvszallito.hu online webáruházat a Best Bangor Kft. (székhely és levelezési cím: 1117. Budapest, Budafoki út 183.., cégjegyzékszám: Cg. 13-09-162761, adószám: 24283553-2-13)  főtevékenysége: 4791'08 csomagküldő, internetes kiskereskedelem) üzemelteti (továbbiakban:"Szolgáltató"). A Szolgáltató a www.konyvszallito.hu oldalon elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatást (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) nyújt. A Szolgáltatás működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései alapján történik.

II. A szolgáltatás igénybevétele, szerződéskötés

A megrendelések leadása, a Szolgáltatások igénybevétele a konyvszallito.hu internetes áruházban elektronikus úton vagy telefonon lehetséges, a Szolgáltatás igénybevevője a vevő (a továbbiakban: „Vevő”). A Szolgáltatás bármely elemének használatának megkezdésével a Vevő és a www.konyvszallito.hu oldal látogatója elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket. A elektronikus úton leadott megrendelés előzetes, vagy a rendelés leadáskor történő regisztrációhoz kötött, azzal, hogy a rendelés leadása előtt a Vevőnek lehetősége van az előzetes regisztrációkor megadott adatok módosítására. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató elektronikus úton küldi el a Vevők részére.

A termék(ek)kosárba tételét követően átvételi és fizetési mód (átvétel módja/fizetés módja) választandó. Az „Adatok mentése és "Fizetés / Megrendelés"” gomb megnyomásával a Vevő ajánlatot tesz, melyre a Szolgáltató a megrendeléstől számított legkésőbb 48 órán belül automatikusan vásárlási értesítő formájában visszaigazolást küld. A vásárlási értesítő minden esetben tartalmazza a szállítási adatokat és a rendelt termékeket az ár és darabszám feltüntetésével, valamint a "Bioszállító Törzsvásárló Pont" aktuális egyenlegét.

Amennyiben a vásárlási értesítő nem érkezik meg, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól. A szerződés nyelve a magyar, a megadott árak forintban értendők, az Áfa-t tartalmazzák. A megrendelés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, ezért azt a Szolgáltató nem iktatja, és utóbb nem hozzáférhető, visszakereshető.

A megrendelt termékeket a Szolgáltató 2-5 munkanapon belül szállítja le, fenntartva, hogy Szolgáltatónak a teljesítésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 6:220.§ (1) bekezdése értelmében 30 nap áll rendelkezésére. Előfordulhat, hogy a Szolgáltatón kívül álló ok (pl. nagykereskedők raktáraiban időközben beállt készletfogyás) miatt a Szolgáltató csak késve, vagy egyáltalán nem tudja a rendelést teljesíteni. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató erről haladéktalanul tájékoztatást küld és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja, a tájékoztatást követően legkésőbb 14 napon belül. A visszautalással kapcsolatban a Vevőt többletköltség nem terheli.

III. A Vevőt megillető elállási jog

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Korm. rendelet”) értelmében a Vevő indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. A kézhezvétel (termék átvételének) időpontja átvevőponti és személyes átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

A Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Elállás esetén a Vevő köteles a terméket saját költségén a Szolgáltató székhelyére visszajuttatni, melyet követően a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatéríti a visszaküldött termék(ek) vételárátideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.. Szállítási díjat a teljes rendeléstől való elállás esetén térítünk vissza. Elállás esetén a Vevőt kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. A termék(ek) vételárát és a szállítási költséget a Szállítónak csak akkor áll módjában visszatéríteni, ha a Vevő a terméke(ke)t visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

A Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen, de nem kizárólag

  • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; 

  • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; 

  • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; 

  • olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor. 

Amennyiben a Vevő gyakorolja elállási jogát, úgy a Szolgáltató követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

IV. A Vevő kellék- és termékszavatossági igénye

A megrendelt termékek hibája esetén a Vevő a Ptk. rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Vevő kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna.

Ha a Vevő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vevőkötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a Vevő kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

Kellékszavatosság helyett a Vevő a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Vevő kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Vevőnek kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

A Vevő az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek hibája esetén az átvételtől számított 1 éven belül jótállási igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben (feltéve, ha e Korm. rendelet értelmében fogyasztónak minősül). A Szolgáltató csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Jótállási igényét a Vevő a kellékszavatosságnál kifejtettek szerint érvényesítheti, azzal a kivétellel, hogy a tartósfogyasztási cikk hibája esetében az átvételtől számított 3 munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket a Szolgáltató kicseréli, ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza és a termék a Szolgáltató üzletében vagy raktárában rendelkezésre áll. A 3 munkanapon túli bejelentés esetén a Szolgáltató törekszik arra, hogy a kijavítás, illetőleg a kicserélés 15 napon belül sor kerüljön. A Vevő a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett garanciális szerviznél (javítószolgálatnál) közvetlenül is érvényesítheti. A Vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok azonban a Vevőt a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthető jogosultságaitól függetlenül megilletik.

V. Szerződésszegés

 A Vevő tudomásul veszi, hogy a szerződésszegése esetén a regisztrációja törlésre kerülhet. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Vevő jelen felhasználási feltételekbe ütköző magatartása vagy jogszabály megsértése miatt törölte a vásárlói profilt.

VI. A www.konyvszallito.hu oldalon feltüntetett adatok

A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy a www.konyvszallito.hu oldalon megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 v. 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a Kor. rendeletben és a Ptk-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

VII. 18. életévet be nem töltött Vevő

A hatályos jogszabályok értelmében tilos Magyarországon 18. életévet be nem töltött személy részére alkohol- valamint szexuális tartalmú terméket értékesíteni. Amennyiben a Vevő a regisztráció során megadta születési évét, úgy alkohol- vagy szexuális tartalmú termék megrendelése esetén azt a Szolgáltató érvényes nyilatkozatnak tekinti a tekintetben, hogy jogosult-e a Vevő részére a megrendelt termék értékesítésére. Ellenkező esetben a Vevőnek az adott termék megrendelésekor külön nyilatkozatot kell kitöltenie életkorára vonatkozólag. A Vevő teljes körű szavatosságot vállal az előző bekezdésben hivatkozott, a regisztrációkor megadott felhasználói adatok valóságtartalmáért. Amennyiben utóbb kiderül, hogy az általa megadott adatok bármelyike, így különösen alkohol- vagy szexuális tartalmú termék megrendelése esetén a Vevő által megadott életkor nem felelt meg a valóságnak, és ebből a Szolgáltatót bármilyen kár éri illetőleg a Szolgáltatóval szemben bármilyen joghátrányt érvényesítenek, a Vevő köteles a Szolgáltatóval szemben maradéktalanul helytállni, és a Szolgáltató fenntartja jogát, hogy a Vevővel szemben kártérítési igényt érvényesítsen.

VIII. Hírlevél

A Szolgáltató rendszere a Vevők aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a Vevő által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

A Szolgáltató jogosult a Vevő részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a Vevő a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a Vevő által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

A Hírlevél minden esetben reklámot is tartalmaz. A Hírlevélre történő feliratkozással a Vevő egyidejűleg beleegyezik, hogy Szolgáltató közvetlen üzletszerzési céllal megkeresse az általa megadott elérhetőségein saját vagy üzleti partnerei ajánlataival.

A Vevő a hírlevélre történt önkéntes feliratkozását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a Vevő részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a Vevő adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

IX. Ügyfélszolgálat

Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon a Szolgáltató ügyfélszolgálati munkatársaihoz az info@konyvszallito.hu címen, illetve a 06-1-800-9804 telefonszámon (munkanapokon 08:00-16:00 között).

 

Hatályos: 2017.10.01-től visszavonásig és/vagy módosításáig.

% Akciós könyvek
Hulló csillagok /dunántúli végeken i.
Kosár
Alap ár: 2 999,- Ft Akciós ára: 2 400,- Ft
Stuart horten talányos trükkjei
Kosár
Alap ár: 2 990,- Ft Akciós ára: 2 395,- Ft
Asszonyok álmában síró babák /történetek a gyászról
Kosár
Alap ár: 3 500,- Ft Akciós ára: 2 800,- Ft
Gru 3: matricáskönyv /tömérdek matricával!
Kosár
Alap ár: 999,- Ft Akciós ára: 800,- Ft
Mia és a macskamedve
Kosár
Alap ár: 2 490,- Ft Akciós ára: 1 995,- Ft
Kalandozoo /magyarország állatkertjei
Kosár
Alap ár: 2 950,- Ft Akciós ára: 2 360,- Ft
Kvíz óvodásoknak 3. /óvodások akadémiája
Kosár
Alap ár: 390,- Ft Akciós ára: 315,- Ft
Fahajas boltok
Kosár
Alap ár: 3 999,- Ft Akciós ára: 3 200,- Ft
Florida /marco polo
Kosár
Alap ár: 2 490,- Ft Akciós ára: 1 995,- Ft
The shadow thorne - az árnytrón /a hatalom-trilógia 3.
Kosár
Alap ár: 2 999,- Ft Akciós ára: 2 400,- Ft