Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Ászf
 1. A Szolgáltató és a Szolgáltatás

A www.konyvszallito.hu online webáruházat a  Best BanGor Korlátolt Felelősségű Társaság

(székhely és levelezési cím: 1117 Budapest, Budafoki út 183.,

nyilvántartásba vevő szerv: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám:0109296248, adószám: 24283553-2-43, főtevékenysége: 4791'08 csomagküldő, internetes kiskereskedelem, tárhelyszolgáltató: ATW Internet Kft., tárhelyszolgáltató székhelye: 1138 Bp. Esztergomi út 66 , e-mail címe: sales@atw.co.hu)

üzemelteti (továbbiakban:"Szolgáltató"). A Szolgáltató a www.konyvszallito.hu oldalon elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatást (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) nyújt. A Szolgáltatás működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései alapján történik.

 1. A szolgáltatás igénybevétele, szerződéskötés

A megrendelések leadása, a Szolgáltatások igénybevétele a konyvszallito.hu internetes áruházban elektronikus úton vagy telefonon lehetséges, a Szolgáltatás igénybevevője a vevő (a továbbiakban: „Vevő”). A Szolgáltatás bármely elemének használatának megkezdésével a Vevő és a www.konyvszallito.hu oldal látogatója elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket. A elektronikus úton leadott megrendelés előzetes, vagy a rendelés leadáskor történő regisztrációhoz kötött, azzal, hogy a rendelés leadása előtt a Vevőnek lehetősége van az előzetes regisztrációkor megadott adatok módosítására. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató elektronikus úton küldi el a Vevők részére.

A termék(ek)kosárba tételét követően átvételi és fizetési mód (átvétel módja/fizetés módja) választandó. Az „Adatok mentése és "Fizetés / Megrendelés"” gomb megnyomásával, amely fizetési kötelezettséggel járó megrendelés,  a Vevő ajánlatot tesz, melyre a Szolgáltató a megrendeléstől számított legkésőbb 48 órán belül automatikusan vásárlási értesítő formájában visszaigazolást küld. A vásárlási értesítő minden esetben tartalmazza a szállítási adatokat és a rendelt termékeket az ár és darabszám feltüntetésével.

Amennyiben a vásárlási értesítő nem érkezik meg, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól. A szerződés nyelve a magyar, a megadott árak forintban értendők, az Áfa-t tartalmazzák. A szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, ezért azt a Szolgáltató nem iktatja, és utóbb nem hozzáférhető, visszakereshető.

A megrendelt termékeket a Szolgáltató 2-5 munkanapon belül szállítja le, fenntartva, hogy Szolgáltatónak a teljesítésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 6:220.§ (1) bekezdése értelmében 30 nap áll rendelkezésére. Előfordulhat, hogy a Szolgáltatón kívül álló ok (pl. nagykereskedők raktáraiban időközben beállt készletfogyás) miatt a Szolgáltató csak késve, vagy egyáltalán nem tudja a rendelést teljesíteni. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató erről haladéktalanul tájékoztatást küld és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja, a tájékoztatást követően legkésőbb 14 napon belül. A visszautalással kapcsolatban a Vevőt többletköltség nem terheli.

III. A Vevőt megillető elállási jog

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban „Korm. rendelet”) értelmében a Vevő indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (termék átvételétől) számított 14 napon belül. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. A kézhezvétel (termék átvételének) időpontja házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja, azzal, hogy

 • több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
 • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

a Vevő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napja az irányadó.

 

 A vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja, az alábbiak szerint:

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:  BEST BANGOR Korlátolt Felelősségű Társaság

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

A Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Elállás esetén a Vevő köteles a terméket saját költségén a Szolgáltató székhelyére visszajuttatni, melyet követően a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a termék(ek) visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatéríti a visszaküldött termék(ek) vételárát ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Szállítási díjat a teljes rendeléstől való elállás esetén térítünk vissza. Elállás esetén a Vevőt kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli, azzal, hogy amennyiben a Vevő nem a legkevésbé költséges, szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozást választja, úgy az ebből adódó többletköltséget a Szolgáltató nem téríti meg. A termék(ek) vételárát és a szállítási költséget a Szállítónak csak akkor áll módjában visszatéríteni, ha a Vevő a terméke(ke)t visszaszolgáltatta vagy kétséget kizáróan igazolta, hogy az(oka)t az elállási szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód alkalmazásához kifejezett belegyezését adta. Más visszatérítési mód alkalmazása esetén a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli.

A Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja a Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen, de nem kizárólag

 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor.

Amennyiben a Vevő gyakorolja elállási jogát, úgy  a Vevő  felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért, illetve köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

 1. A Vevő kellék- és termékszavatossági, jótállási igénye

A megrendelt termékek hibája esetén a Vevő a Ptk. rendelkezései alapján kellékszavatossági/jótállási igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. Jótállási igény  kizárólag az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerinti termékek esetében érvényesíthető (részletesebben ld. lentebb).

A kellékszavatossági/jótállási igénye érvényesítése során a Vevő kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna.

Ha a Vevő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vevőkötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vevő a választott kellékszavatossági /jótállási jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni.

A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a Vevő kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

Kellékszavatosság/jótállás helyett a Vevő a gyártóval vagy forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Termékszavatosság esetén a Vevő kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban foglalt tulajdonságokkal. A termék hibáját ebben az esetben a Vevőnek kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. A gyártó/forgalmazó csak akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége körén belül gyártotta, illetve hozta forgalomba; vagy a hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető; vagy a termék hibája jogszabály, illetve kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

A Vevő az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek hibája esetén az átvételtől számított 1 éven belül jótállási igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben (feltéve, ha e Korm. rendelet értelmében fogyasztónak minősül). A Szolgáltató csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Jótállási igényét a Vevő a kellékszavatosságnál kifejtettek szerint érvényesítheti, azzal a kivétellel, hogy a tartósfogyasztási cikk hibája esetében az átvételtől számított 3 munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket a Szolgáltató kicseréli, ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza és a termék a Szolgáltató üzletében vagy raktárában rendelkezésre áll. A 3 munkanapon túli bejelentés esetén a Szolgáltató törekszik arra, hogy a kijavítás, illetőleg a kicserélés 15 napon belül sor kerüljön. A Vevő a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett garanciális szerviznél (javítószolgálatnál) közvetlenül is érvényesítheti. A Vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok azonban a Vevőt a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthető jogosultságaitól függetlenül megilletik.

Vevői panasz minta

 ___________________ rendelési számon _______________________________ __________________________________________________________________________________ megnevezésű termék (a továbbiakban: ”Termék”) tárgyában szerződést kötöttem a BEST BANGOR Korlátolt Felelősségű Társasággal. A Terméket  ____. napján átvettem.. __________________ ____. napján a Terméknek az alábbi hibáját / hiányosságát észleltem: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________(a továbbiakban: ”Vevői panasz”).

A Termék fenti hibája miatt a kellékszavatossági / jótállási jogommal (megfelelőt jelölni, vagy a nem kívánt részt törölni szükséges) kívánok élni a BEST BANGOR Kft-vel szemben. Az általam fent kiválasztott jogosultság keretén belül az alábbi igénnyel kívánok a BEST BANGOR Kft-hez fordulni. Kérem a BEST BANGOR Kft-t, hogy szíveskedjen:

 a Termék hibáját kijavítani / a Terméket kicserélni (megfelelőt jelölni, vagy a nem kívánt részt törölni szükséges) ___________________________.

 1. Panaszkezelés

A Vevő az általa érvényesíteni kívánt igény (elállási jog, kellék- és termékszavatossági igény stb.) érvényesítésére vonatkozó bejelentését a jelen Jogi Nyilatkozat X. pontjában (Ügyfélszolgálat) megjelölt e-mail cím elérhetőségre küldött elektronikus levélben, vagy postai úton a Szolgáltató székhelycímére teheti meg. Amennyiben szükséges a bejelentés elkészítésével kapcsolatban a jelen Jogi Nyilatkozat X. pontjában (Ügyfélszolgálat) meghatározott telefonszámon technikai segítséget nyújtunk. A Vevő a panaszbejelentéssel az abban foglalt adatainak kezeléséhez a panasz elintézése céljából hozzájárul.

 A Szolgáltató a panaszkezelés megkönnyítése érdekében a jelen Jogi Nyilatkozatban elállási, valamint a jótállási és kellékszavatossági igények bejelentésére szolgáló mintaszöveget tett közzé. 

A Szolgáltató a Vevő által tett nyilatkozatról jegyzőkönyvet vesz fel, melynek másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére bocsátja.  A Vevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató a panaszt a panasz bejelentését követő 48, azaz negyvennyolc órán belül vizsgálja ki és a vizsgálat eredményéről a bejelentéssel egyező módon értesíti a Vevőt. A 48 óra számításánál kizárólag a munkanapok számítódnak. Ha a Szolgáltató a szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a Vevő által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát megadni köteles.

Olyan fogyasztói jogviták esetén, ahol a Felek nem találnak megoldást, a Vevő/fogyasztó a békéltető testület eljárását kezdeményezheti, kérelmét a Vevő/fogyasztó lakhelye, vagy tartózkodási helye szerinti illetékes Békéltető Testülethez nyújthatja be. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli, azzal, hogy a Szolgáltató kötelezően nem veti alá magát valamely békéltető testület ajánlásának.

A Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testület:

Budapesti Békéltető Testület
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31

A békéltető testületek eljárásáról röviden, valamint valamennyi megyei béléltető testület címe és elérhetősége az alábbi linken érhető el: http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579. Amennyiben nehézsége lenne a link megnyitásával, úgy kérem jelezze a  jelen Jogi Nyilatkozat X. pontjában (Ügyfélszolgálat) megjelölt e-mail címen, és kérésére további felvilágosítást és technikai segítséget nyújtunk.

A Vevő/fogyasztó jogosult a felmerült jogvitája esetében online vitarendezési fórumon keresztül is (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU) eljárást kezdeményezni. Ezen a linken az Európai Bizottság online vitarendezési platformja érhető el (European Online Dispute Resolution (ODR) Platform), amely olcsó és gyors alternatívát kínál a webáruházak és az online vásárlók közötti esetleges jogviták rendezésére, továbbá a két fél közötti bizalomépítést is segíti. A platform célja az egységes európai digitális piac támogatása, illetve az online vásárlásba vetett bizalom növelése.

A Vevő/fogyasztó jogosult továbbá a felmerült jogvitája esetében a lakóhelye szerinti járási hivatalhoz is fordulni. A  http://jarasinfo.gov.hu/ járáskereső oldalon a lakóhely megadásával könnyedén megtalálható az illetékes járási hivatal.

 1. Szerződésszegés

 A Vevő tudomásul veszi, hogy a szerződésszegése esetén a regisztrációja törlésre kerülhet. A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Vevő jelen felhasználási feltételekbe ütköző magatartása vagy jogszabály megsértése miatt törölte a vásárlói profilt.

 

VII. A www.konyvszallito.hu oldalon feltüntetett adatok

A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy a www.konyvszallito.hu oldalon megjelenő adatok (termékek ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 v. 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk, minden esetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a Kor. rendeletben és a Ptk-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

VIII. 18. életévet be nem töltött Vevő

A hatályos jogszabályok értelmében tilos Magyarországon 18. életévet be nem töltött személy részére alkohol- valamint szexuális tartalmú terméket értékesíteni. Amennyiben a Vevő a regisztráció során megadta születési évét, úgy alkohol- vagy szexuális tartalmú termék megrendelése esetén azt a Szolgáltató érvényes nyilatkozatnak tekinti a tekintetben, hogy jogosult-e a Vevő részére a megrendelt termék értékesítésére. Ellenkező esetben a Vevőnek az adott termék megrendelésekor külön nyilatkozatot kell kitöltenie életkorára vonatkozólag. A Vevő teljes körű szavatosságot vállal az előző bekezdésben hivatkozott, a regisztrációkor megadott felhasználói adatok valóságtartalmáért. Amennyiben utóbb kiderül, hogy az általa megadott adatok bármelyike, így különösen alkohol- vagy szexuális tartalmú termék megrendelése esetén a Vevő által megadott életkor nem felelt meg a valóságnak, és ebből a Szolgáltatót bármilyen kár éri illetőleg a Szolgáltatóval szemben bármilyen joghátrányt érvényesítenek, a Vevő köteles a Szolgáltatóval szemben maradéktalanul helytállni, és a Szolgáltató fenntartja jogát, hogy a Vevővel szemben kártérítési igényt érvényesítsen.

Bankkártyás fizetés

Tudomásul veszem, hogy a Best BanGor Kft. 1117.Budapest Budafoki út 183 adatkezelő által a www.konyvszallito.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, emailcím, rendelés összege. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Magyar nyelven: http://simplepartner.hu/PaymentService/Fizetesi_tajekoztato.pdf
Angol nyelven: http://simplepartner.hu/PaymentService/Payment_information.pdf

 

 1. Hírlevél

A Szolgáltató rendszere a Vevők aktivitásáról adatokat gyűjthet melyek nem kapcsolhatóak össze a Vevő által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

A Szolgáltató jogosult a Vevő részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a Vevő a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a Vevő által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak.

A Hírlevél minden esetben reklámot is tartalmaz. A Hírlevélre történő feliratkozással a Vevő egyidejűleg beleegyezik, hogy Szolgáltató közvetlen üzletszerzési céllal megkeresse az általa megadott elérhetőségein saját vagy üzleti partnerei ajánlataival.

A Vevő a hírlevélre történt önkéntes feliratkozását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a Vevő részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a Vevő adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

 1. Ügyfélszolgálat

Megrendelésével kapcsolatos bármilyen kérdésével, észrevételével forduljon a Szolgáltató ügyfélszolgálati munkatársaihoz az info@konyvszallito.hu címen, illetve a 06-1-800-9801 telefonszámon (munkanapokon 08:00-16:00 között).

 1. Jelen Jogi Nyilatkozat kinyomtathatósága

A jelen Jogi Nyilatkozat az egér jobb egér gombjának megnyomása után a Nyomtatás gombra kattintással egyszerűen kinyomtatható. Amennyiben a logók nyomatatását mellőzni, vagy csak a Jogi Nyilatkozat meghatározott részét szeretné kinyomtatni, úgy az egér jobb gombjának megnyomása előtt jelölje ki a nyomtatni kívánt tartományt.

Kérjük gondoljon a környezetre, csak akkor nyomtassa ki a Jogi nyilatkozatot, vagy annak egy részét, ha feltétlenül szükséges.

Hatályos: 2018.09.01-től visszavonásig és/vagy módosításáig

 

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelés

Adatvédelmi tájékoztató

A BEST BANGOR Korlátolt Felelősségű Társaság a www.konyvszallito.hu online webáruház üzemeltetése során kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok védelmére, adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.

Személyes adat minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható (GDPR 4. cikk 1. pont).

Ennek megfelelően a jelen adatvédelmi tájékoztató célja a www.konyvszallito.hu webhely használatának, ill. a webhelyen keresztül megvalósuló adatgyűjtés módjának ismertetése, tájékoztatást nyújtani a weboldal látogatói, érdeklődők és vásárlóink számára a személyes adatok kezeléséről, valamint az adatkezeléssel kapcsolatban az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, a továbbiakban: „GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) által biztosított jogokról.

Kérjük figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos velünk szemben is érvényesíthető jogait. Igyekeztünk a jelen tájékoztatónkat tömör, átlátható formában, világosan és a jogi nyelvezetet kerülve, közérthetően megfogalmazni. Ha a természetes személy adatok kezelésével, illetve egyéb kapcsolódó témában mégis kérdése lenne, úgy kérjük, hogy keressen minket bizalommal a lenti elérhetőségek bármelyikén.

 1. Általános információk

Cégünk a GDPR 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja:

Az Adatkezelő adatai:

Cégnév:                                            BEST BANGOR Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:                                          1117 Budapest, Budafoki út 183.

Weblap:                                            www.konyvszallito.hu

Telefon:                                            +36 1 800 9801

E-mail:                                              info@konyvszallito.hu

Adatvédelmi Tisztviselő:               Az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Adatvédelmi kérelmek:                 Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan a fenti elérhetőségeinken várjuk . Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

Adatfeldolgozás:                             A lent részletezett személyek végeznek adatfeldolgozást.

Külföldi adattovábbítás:                Nem történik külföldre továbbítás.

 1. Kezelt személyes adatok köre

Szolgáltatásaink használatakor különböző típusú adatokat gyűjtünk, például a felhasználónevet és jelszavakat, a kereszt- és vezetéknevet (azonosító adatok) és más beállításokat. Megfigyeljük, hogy weboldalunkon milyen termékeket néz meg, milyen eszközt használ erre, melyik e-mail által küldött hírlevél keltette fel érdeklődését, és ebből további adatokat gyűjtünk Önről, hogy személyre szabott kínálatokat készíthessünk és a jövőben tovább tökéletesíthessük weboldalainkat (adatok a viselkedését illetően a honlapunkon). Amennyiben tehát feliratkozik hírlevelünkre, úgy figyeljük ezzel kapcsolatos aktivitását (az általunk küldött üzenetek olvasási viselkedéséről). Amennyiben vásárol vagy fiókot nyit nálunk, a vezetéknévvel és keresztnévvel is dolgozunk, a megrendelésekkel és azokkal az adatokkal, amelyeket a fiókban beállít, így különösen szállítási cím, számlázási cím, e-mail cím (elérhetőségi adatok, rendelési adatok). Ügyfélszolgálatunk igénybe vétele esetén az ott rendelkezésre bocsátott személyes adatokat is kezeljük (az ügyfélszolgálat használatával kapcsolatos információk).

 1. Az adatkezelési célok

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

 1. termékértékesítés tevékenységünk nyújtásához kapcsolódóan Cégünk szolgáltatását igénybevevők adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;
 2. lehetséges, ill. feliratkozott ügyfelek számára marketingtevékenység;
 3. partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése;
 4. ügyfelek megrendeléseinek teljesítése

 

 1. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg mint jogalapok:

 1. az Ön által leadott rendelés, azaz a köztünk létrejött szerződés teljesítéséhez felhasznált személyes adatok esetén a jogalapot a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja adja (szerződés teljesítése);
 2. a számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont (jogi kötelezettség teljesítése);
 3. Partnererek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja jogos érdek. Jogos érdekünk ugyanis az üzletmenet folytonosságának fenntartása. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont);
 4. Szerződéses partnereink adatainak kezelése ugyancsak a szerződések teljesítéséhez szükséges, így annak jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja;
 5. Marketing tevékenységünk jogalapjaként GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontját (érintett hozzájárulása) jelöljük meg.

Itt megjegyezzük, hogy a GDPR 2018. május 25-én életbe lépő rendelkezései szerint a személyes adatok közvetlen üzletszerzési (direkt marketing - eDM) célú kezelése szintén a jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) érvényesítésének tekinthető, ami azt jelenti, hogy nem szükséges hozzá az Ön hozzájárulása. Ugyanakkor a GDPR rendelkezéseivel ellentétes hazai ágazati szabályokra való tekintettel, az alkalmazandó gyakorlat kialakulásáig, mivel cégünk a lehető legbiztonságosabb eljárást kívánja alkalmazni, - ahogy tettük ezt eddig is - az Ön hozzájárulását kérjük a marketing célú adatkezeléshez.

Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.

 1. Az adatkezelés időtartama

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrizzük, a számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje ugyanis nyolc év.

A kapcsolattartás, kapcsolatfelvétel céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását, felvételét követő maximum egy év.

Hírlevelek esetében az Ön személyes adatait kizárólag addig tároljuk, amíg a „Leiratkozás” linkre kattintva le nem iratkozik a hírlevélről. E link megtalálható minden egyes tőlünk kapott hírlevélben jól látható, nem eldugott helyen.

 1. Röviden a cookie-król

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk az Önszámítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes aloldalak látogatása esetén küldjük el az Ön számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha Ön korábban már látogatást tett honlapunkon, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az Önnek külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. A Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon ezen Google cookie-k letilthatóak. Hol?

A letiltást követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.

Alkalmazott cookie-k:

Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Weblapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Weblap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

Jelszóval védett munkamenethez használt cookie.

Bevásárlókosárhoz szükséges cookie.

Biztonsági cookie.

Külső szerverek segítik a Weblap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az Adatkezelő tud részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.

Elérhetőségük: https://www.google.com/analytics

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

 • hogyan lehet letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy
 • hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.
 1. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át. Az adattárolás elektronikusan történik.

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében mégis szükséges adatfeldolgozókat (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) igénybe vennünk. Az adatfeldolgozók igénybevétele esetén mindent megteszünk annak érdekében, hogy az adatfeldolgozók csak a jelzett cél és a mi utasításaink szerint kezeljék az adatokat és az adatbiztonság biztosítása érdekében – akár csak mi – megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre.

Adattovábbítás történik az alábbi felek felé:

 • Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043) – mit csinál?
 • Google Analytics, Google Adwords (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)
 • Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland)
 • számlazz.hu
 • futárok
 1. Az Ön jogai a természetes személy adatok kezelésével kapcsolatban
 • Átlátható tájékoztatás joga (GDPR 12-14. cikk): reméljük az ebből a jogból fakadó kötelezettségünknek jelen Adatvédelmi Tájékoztatóval eleget tudtunk tenni, ha mégsem kérjük további információért forduljon hozzánk bizalommal;
 • Hozzáférés joga (GDPR 15. cikk): Ön jogosult visszajelzést kérni, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és amennyiben igen arról részletes tájékoztatást kérni (adatkezelés céljai, érintett személyes adatok kategóriái, azon címzettek, akikkel vagy amelyekkel a személyes adatokat közöltük stb.);
 • Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk): meghatározott jogalapok esetén (érintett hozzájárulása, valamint a szerződés teljesítése) Ön jogosult lehet arra, hogy az Önre vonatkozó, a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra is, hogy - az Ön kérésére – ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsuk;
 • Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk): Ön jogosult a pontatlan adatok helyesbítését vagy a hiányos adatok kiegészítését kezdeményezni;
 • Elfeledtetéshez, törléshez való jog (GDPR 17. cikk): amennyiben az Ön által rendelkezésre bocsátott személyes adat kezelésének a hozzájáruláson (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) túl egyéb jogalapja nincsen, úgy Ön, amennyiben a jogszabályi feltételek fennállnak jogosult kezdeményezni személyes adatainak indokoltalan késedelem (pl.: a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük) nélküli törlését;
 • Tiltakozás joga (GDPR 21. cikk): Jogos érdek jogalapon történt adatkezelés esetén Ön jogosult a további adatkezelés ellen tiltakozni, a személyes adat tovább nem kezelhető kivéve, ha bizonyítjuk, hogy ún. kényszerítő jellegű jogos ok áll fenn (ami elsőbbséget élvez az Ön jogaival szemben), vagy amennyiben az jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges. Profilalkotás és direkt marketing esetében az Ön tiltakozása esetén személyes adatot semmiképp nem kezelünk a továbbiakban.
 • Az adatfeldolgozás korlátozásának kéréséhez való jog (GDPR18. cikk): Korlátozás esetén a személyes adatokat pusztán tárolni lehet, egyéb adatkezelésre kizárólag az Ön hozzájárulásával, jogi igény előterjesztése céljából, illetve közérdekből történhet;
 • A felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga (GDPR 77. cikk): amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés nem felel meg a törvényi feltételeknek, panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz, a NAIH-hoz.
 1. Jogorvoslati tájékoztatás

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti jogait megsértettük, jogában áll az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani. Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Honlap:       naih.hu

Cím:              1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím:    1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon:       +36-1-391-1400

Fax:               +36-1-391-1410

E-mail:         ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Jogellenes adatkezelés esetén polgári pert is indíthat. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A pert – az Ön választása szerint – az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek).

 1. Vegyes rendelkezések

Cégünk fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztató tartalmát a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően egyoldalúan módosítsa. Cégünk biztosítja, hogy a hatályos Adatvédelmi Tájékoztató a honlapon folyamatosan elérhető legyen.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató értelmezésére a hatályos uniós és magyar jog az irányadó.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége a Tájékoztató többi részének érvényességét nem érinti.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató kelte és hatályba lépésének napja: 2018.05.25.